FÖRSURNING
Försurning innebär att syrhalten i mark och vatten höjs.Orsaker till försurning kan vara att den oljan som används i värmepannor och diselmotorer innehåller en del svavel. Vid förbränning av sådan olja skapas bland annat svaveldioxid, som tillsammans med luftens fuktighet ger syrlighet och svavelsyra. Det orsakar en försurning av nerderbörden, som i sin tur får till följd att mark och sjöar mer och mer försuras.

Genom flera olika regningsmetoder försöker man få ner svavelhalten , men att helt rena oljan från svavel anses i dagens läge är alltför dyrt. Vid eldning i oljepannor och i bilmotorer skapas också kvävedioxider. Bilmotorer bildar bland annat också kvävedioxid. Tillsammans med nederbörden skapar kväveoxiderna syror. Som yttligare bidrar till försurning.

Försurning förstör miljön extremt mycket. Surtregn orsakar flera allvarliga miljöproblem speciellt för våra skogar och sjöar. När vattnet avdunstar från t.ex. havet är då fuktigheten varken sur eller basisk, det är alltså neutralt. Fuktigheten drar till sig gaser t.ex. koldioxid, som finns i luften och blir då svagt surt. Regnets PH värde ligger mellan 5-6. Det neutrala värdet är PH7. Sådant naturligt regn, kan få berg att vittra sönder och skapa märkliga sandstensgrottor. Klyftor och spetsiga stenformationer. Men den här process tar tusentals år. Små djur och växter dör, giftiga ämnen fälls ut i marken. Lutvägar hos människor påverkas. Byggnader vittras sönder.

PH-skalan
pH-skala.jpgFör att motverka försurning, skulle vi kunna dra ner energiförbrukningen till hälften om vi använde bränsle på ett effektivare sätt och försökte spara energin vi använder, desto mindre blir luftföroreningar.
Var och en av oss kan bidra till att minska föroreningar. Om vi t.ex. skulle skruva ner värmen: vårt hus bara ett par grader, de innebär att en ansenlig mängd bränsle sparas.
För att det inte ska bli mer försurningar kan man försöka att inte släppa ut avgaser man kan t.ex. sluta åka bil och cykla istället. Man kan kalka sjöar och hav så att PH-värdet höjs.

(Foto: Bertram Stenlund Fridell)
kh1234567890.jpg
Bilden är tagen av: kh1234567890 (flickr.com)

Vilka områden är mest drabbade av försurningen i Sverige?

Större delen av de svavel- och kväveföreningar som tillförs mark och vatten i Sverige är från utsläpp på den europeiska kontinenten samt från de fartyg som trafikerar Nordsjön och Östersjön. Det största nedfallet av försurande ämnen i Sverige äger rum i sydvästra Götaland.

Källor: aha ( uppslagsverket ) och Stoppa försurning och ne.se.


Av: Lina och Evelin. Vimarskolan 7C