Försurning

Det är en kemisk förändring av en yttre miljön. Innebärande att vätejoner tillförs ett system i högre takt än de bortförs eller neutraliseras.

Markförsurning är på ett stort antal platser i nord och mellaneuropa, har pH-värdet i mark och markvatten sjunkit under senaste årtionden. Nedfallet av sura luftföroreningar är en av orsakerna till markförsurning andra är ändrad markanvändning t.ex skogplantering eller spontan igenväxning av öppen mark. Vattenförsurning är försurning av marken har i sin tur påverkat sjöar och vattendrag. I svenska vatten är lågt pH-värdet sannolikt kring 7 neutralt eller däröver omedelbart efter den senaste istiden. Urbergsområderna sjönk det sedan långsamt i och med att lättvittrat matrial i markens ytsikt.
National Encylogopin

Försurning betyder att mark- vattenområden fått lägre pH värde. Ordet försurning innebär oftast skador på miljön, mark och vatten får nämligen inte bli sura för då får djur och växter allt svårare att leva där. Måttet på surhet kallas pH, ju lägre pH desto surare. Den orsakas framför allt från rökgaser när vi eldar med t.ex bensin mm. som innehåller kväve och svalvel. Resultat av sånna utsläpp kan spridas över mycket stora områden till exempel från Brittiska öarna till sverige.
NE.se
STEN.jpgSTEN_2.jpg
By: Tom Clifton From: Flickr.com By: Kalsense Kid From: Flickr.com